کلاس چت.باکلاس گپ.باکلاس چت.کلاس گپ

گپ واسه باکلاس ها.چت واسه کسایی که کلاس دارن بالا.کلاسیک هستن.چتروم باکلاس ک کلاس اش بالاس و خیلی مدرنیته. شیک هس
باکلاس گپ.کلاس چت.باکلاس چت.چتروم باکلاس.کلاس چتروم.چتروم گپ.کلاس گپ.سایت گپ.باکلاس سایت.